Bài viết trước đó CUNG CẤP SÀN GCF, DẦM DELTA BEAM